Dotacje/Ogłoszenia - GG Tech
Dotacje / Ogłoszenia


Projekty dofinansowane z Funduszy UE


GG TECH W.GARUS I T. GROMEK SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie na rynek innowacyjnego aparatu pomiarowego APMS (Automotive Professional Measurement System)”

w ramach Działania 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących opracowania aparatu pomiarowego APMS. Nowe urządzenia pomiarowe będą wytwarzane przy pomocy opracowanej przez GG TECH  technologii.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej o niespotykanych obecnie na rynku cechach i funkcjonalnościach – urządzeń pomiarowych APMS, co przyczyni się do umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.

Wartość projektu: 9 267 778,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 535 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 144 250,00 PLN

W ramach projektu zakupiliśmy i wdrożyliśmy do działania następujące zasoby:

 

Oprogramowanie CAD/CAM:

 

 

 

Wielkogabarytowa frezarka CNC i maszyna pomiarowa wraz z suwnicami załadunkowymi:

 

 

Szlifierka do wałków:

 

Elektrodrążarka drutowa i wgłębna:


Firma GG Tech W.Garus i T.Gromek sp.j. w 2013 roku zrealizowała projekt o nazwie:

„Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych produktów, usług i technologii.”

Projekt dofinansowany w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


 

Firma GG Tech W.Garus i T.Gromek sp.j. w latach 2012-2014 zrealizowała projekt o nazwie:

„Wdrożenie unikatowej w skali światowej technologii szybkiego i wydajnego projektowania oraz produkcji laboratoryjnych przyrządów pomiarowych, będącej efektem własnych prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy.”

Projekt dofinansowany w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Dzięki zrealizowanym projektom wdrożyliśmy w naszej firmie nowe technologie poprzez zakup nowoczesnych obrabiarek, wyposażenia i oprogramowania.